Zgłosiliśmy uwagi do koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych

4 lipca 2018 Posted in Aktualności, Inne

Polska Grupa Motoryzacyjna złożyła do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii swoje uwagi do koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych. Ich finalną treść prezentujemy poniżej.

W odpowiedzi na publikację na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 6 czerwca 2018 r. Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych (dalej jako „Koncepcja”), w imieniu polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych wnosimy nasze uwagi do Koncepcji.

Nawiązując do prezentowanego w Koncepcji strategicznego podejścia do udzielania zamówień, zmierzającego do uczynienia zamówień publicznych narzędziem kształtowania gospodarki państwa, w tym również realizacji celów społecznych, politycznych i strategicznych, służącego wspieraniu ważnych gałęzi rynku, chcemy zwrócić uwagę także na konieczność wspierania polskich producentów. Nie dążymy przy tym do ograniczania dostępu wykonawcom z UE – przeciwnie, w naszej opinii to właśnie zagwarantowanie uczciwej konkurencji da polskim przedsiębiorcom z branży motoryzacyjnej szansę na skuteczny udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w przeciwieństwie do obecnej sytuacji preferowania dużych dystrybutorów części zamiennych.

Służyć temu mogą następujące działania szczegółowe:

1. Opracowanie kodeksu dobrych praktyk

Jak wskazano w Koncepcji, na efektywność zamówienia publicznego wpływają między innymi czynniki związane z przygotowaniem postępowania, w tym w szczególności odpowiedni poziom wiedzy zamawiającego w zakresie możliwości dokonania opisu przedmiotu zamówienia oraz wiedzy na temat struktury i funkcjonowania rynku właściwego dla danego przedmiotu zamówienia. Bardzo pozytywnie oceniamy zatem propozycję stworzenia kompletnych krajowych wytycznych i bazy dobrych praktyk dla wybranych rodzajów dostaw, usług i robót budowlanych, o których mowa także w projekcie Polityki Zakupowej Państwa.

Analiza obecnego sposobu dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach na dostawę części zamiennych (często sprowadzającego się do przepisania katalogów największych dystrybutorów części zamiennych) prowadzi do wniosku, że bardzo potrzebne będzie opracowanie kodeksu dobrych praktyk, zawierającego w szczególności standardy opisu przedmiotu zamówienia w branży motoryzacyjnej w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Kodeks ten powinien obejmować wzorcowy opis przedmiotu zamówienia (w tym zasady dopuszczania części innych niż oryginalne, sposób opisania równoważności ofert, zasady potwierdzania, że oferowane produkty spełniają wymogi zamawiającego), a także propozycję pozacenowych (technicznych / jakościowych) kryteriów oceny ofert.

2. Regulacje dotyczące zamówień o niższej wartości

Ustawa Prawo zamówień publicznych daje wykonawcom liczne możliwości przeciwdziałania praktykom naruszającym uczciwą konkurencję przez zamawiającego czy też innych wykonawców. Nie dotyczą one jednak zamówień podprogowych (tzn. dla zamówień klasycznych poniżej 30 000 euro, a dla zamówień sektorowych – 443 000 euro). Szczególną uwagę należy zwrócić właśnie na zamówienia sektorowe podprogowe, które nie są objęte dyscypliną finansów publicznych, a niejednokrotnie mają znaczną wartość.

W związku z tym proponujemy wprowadzenie w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych obowiązku przestrzegania podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia i przejrzystości dla zamówień, dla których z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia ustawy się nie stosuje. Uzasadnieniem dla wprowadzenia powyższej zmiany są w szczególności wytyczne określone w Komunikacie wyjaśniającym KE, dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02),o którym mowa także w Koncepcji.

Nawiązując do zawartej w Koncepcji „Propozycji do dyskusji 2” przychylamy się ponadto do obniżenia progu bagatelności dla zamówień klasycznych (przykładowo do progu 10 000 euro), przy jednoczesnym wprowadzeniu procedury uproszczonej dla zamówień o wartości poniżej progów UE. Pozytywnie opiniujemy także zapewnienie możliwości złożenia odwołania dotyczącego każdej czynności zamawiającego w postępowaniu, analogicznie jak w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi UE.

3. Rozszerzenie dostępu MŚP do rynku zamówień publicznych

Jako Stowarzyszenie działające na rzecz polskich producentów w branży motoryzacyjnej, zrzeszamy firmy należące w większości do sektora MŚP. Pozytywnie oceniamy zatem propozycje rozszerzenia dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych.

Odnosząc się do „Propozycji do dyskusji 4”, która przewiduje:

  • możliwość wskazania przez zamawiającego, że w danym postępowaniu mogą uczestniczyć jedynie wykonawcy należący do grona MŚP,
  • przyznanie określonej puli zamówień, np. 30%, dokonywanych u poszczególnych zamawiających na poziomie poniżej progów unijnych, tylko dla MŚP, co każdy zamawiający musiałby uwzględnić w swoim planie zamówień na dany rok,

w naszej opinii takie regulacje z pewnością ułatwiłyby dostęp małym i średnim przedsiębiorcom do zamówień, jednak aby były rzeczywiście skuteczne, niezbędne będzie zapewnienie mechanizmów kontrolnych już na etapie realizacji zamówienia, tak aby przedsiębiorstwo nienależące do sektora MŚP nie mogło przejąć realizacji zamówienia już po rozstrzygnięciu postępowania np. jako podwykonawca.

W świetle powyższego korzystne byłoby także nadanie Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców uprawnień analogicznych do tych, jakie przysługują podmiotom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej („Propozycja do dyskusji 5”), ale także nadanie mu uprawnień do kontroli wykonywania umów zawartych w wyniku postępowań zastrzeżonych dla małych i średnich przedsiębiorstw lub premiujących podmioty z sektora MŚP.

4. Zapewnienie poufności kluczowych dokumentów technicznych

Dodatkowo zwracamy uwagę na jeszcze jeden aspekt, związany nie tylko z branżą motoryzacyjną, a dotyczący bezpieczeństwa. W obecnej praktyce zamawiających, publikują oni na stronie internetowej wszystkie dokumenty techniczne, np. dokumentacje projektowe dla budynków, hal produkcyjnych, obiektów użyteczności publicznej. W naszej opinii zagraża to bezpieczeństwu tych obiektów, zwłaszcza w świetle ryzyka ataków terrorystycznych.

Regulacje prawne już teraz umożliwiają objęcie poufnością takich dokumentów:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, w art. 15 ust. 2 umożliwia zamawiającemu nałożenie wymogów mających na celu ochronę poufnego charakteru informacji udostępnianych przez instytucję zamawiającą w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia.
  • Podobnie stanowi obecna ustawa Prawo zamówień publicznych, w art. 8 ust. 2a, jedna z zasad podstawowych udzielania zamówień brzmi: „Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania”. Potwierdza to art. 37 ust. 6 PZP, umożliwiający nieudostępnianie części specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Z uwagi jednak na fakt, że zamawiający zazwyczaj nie korzystają z powyższych możliwości, wnioskujemy o uwzględnienie w nowym Prawie Zamówień Publicznych zapisów zobowiązujących podmioty zamawiające (a nie tylko dających im uprawnienie) do zapewnienia poufności w odniesieniu do szczególnie istotnych informacji technicznych, zwłaszcza dla obiektów użyteczności publicznej czy obiektów produkcyjnych, wiążących się z bezpieczeństwem tych obiektów.

Warszawa, 4.07.2018 r.

Print Friendly, PDF & Email