Statut Stowarzyszenia

Polska Grupa Motoryzacyjna

TEKST JEDNOLITY
ustalony uchwałą nr 6 Walnego Zebrania Członków z dnia 27 maja 2019 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna, i jest zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać skrótu PGM oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych i wyróżniającego go znaku graficznego.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) oraz niniejszego Statutu.
 4. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 2.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Sędziszów Małopolski.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Rozdział II
[Cele i zasady działania Stowarzyszenia]

§ 3.

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego oraz podniesienie poziomu wiedzy polskiego społeczeństwa dotyczącej tych przedsiębiorstw.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. tworzenie i wspieranie wzajemnych powiązań przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców i odbiorców, przedsiębiorstw z innych powiązanych sektorów i branż oraz instytucji otoczenia gospodarczego z kraju i zagranicy,
  2. promowanie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych na rynkach krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności organizacja lub uczestnictwo w  wydarzeniach i imprezach branży motoryzacyjnej (targi, wystawy, konferencje, szkolenia, itp.),
  3. prowadzenie działalności naukowo-technicznej w dziedzinie motoryzacji i w dziedzinach pokrewnych, obejmującej podnoszenie kwalifikacji i popularyzację wiedzy, wymianę informacji, doświadczeń i idei, promowanie dobrych praktyk wśród członków Stowarzyszenia i wszystkich zainteresowanych przedmiotem jego działalności,
  4. współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji strategii i programów rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem branży motoryzacyjnej,
  5. wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego, w tym w szczególności wdrażania innowacyjnych technologii, m.in. poprzez wspieranie ich w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych,
  6. edukację ogółu społeczeństwa na temat korzyści wynikających z korzystania z części i akcesoriów motoryzacyjnych pochodzących od polskich producentów,
  7. działania promocyjne i edukacyjne mające na celu poprawę wizerunku polskich produktów motoryzacyjnych,
  8. działania promocyjne i edukacyjne służące budowaniu zaufania konsumentów do polskich marek,
  9. promowanie i upowszechnianie postaw patriotyzmu gospodarczego wśród klientów branży motoryzacyjnej,
  10. rozwijanie i upowszechnianie zasad etyki i godności przedsiębiorców,
  11. reprezentowanie interesów polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych i instytucji badawczych w kontaktach z krajowymi i zagranicznymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi,
  12. prowadzenie i wspieranie analiz i badań naukowych (w tym ekonomicznych i marketingowych), oraz wydawanie raportów nt. branży motoryzacyjnej,
  13. integrowanie środowiska polskich producentów z branży motoryzacyjnej, w szczególności poprzez organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej.
 2. Działania określone w ust. 1 mogą być realizowane w formie działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej.
 3. Dla potrzeb niniejszego Statutu za „polskiego producenta części i/lub akcesoriów samochodowych” uznaje się przedsiębiorcę, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. wytwarza towary w zakresie branży motoryzacyjnej, w celu ich sprzedaży na rynku,
  2. w większości należy do polskiego kapitału, tzn. jest jednoosobowym przedsiębiorcą – obywatelem polskim lub spółką, w której większością głosów dysponują pośrednio lub bezpośrednio obywatele polscy,
  3. jest zarejestrowany w Polsce,
  4. produkuje w Polsce.
 4. Dla sprawnej i skutecznej realizacji wyznaczonych celów, Stowarzyszenie może pełnić funkcję Koordynatora Klastra Polska Grupa Motoryzacyjna, zwanego dalej Klastrem. Każdy członek wspierający Stowarzyszenia staje się automatycznie członkiem Klastra, chyba że Regulamin Klastra stanowi inaczej. Zasady funkcjonowania Klastra reguluje Regulamin Klastra.

Rozdział III
[Członkostwo]

§ 5.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną, które akceptują cele Stowarzyszenia. Osoby prawne i jednostki organizacyjne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.
 2. Stowarzyszenie zrzesza członków zwykłych, członków wspierających i członków honorowych, łącznie zwanych dalej “członkami”.
 3. Członkami – założycielami Stowarzyszenia są: Adam Sikorski, Marek Łęcki, Karol Zielonka, Agnieszka Sanocka Zajdel, Kazimierz Pelczar, Wojciech Naborczyk, Jacek Pawlikowski, dr Jan Pąprowicz, Eugeniusz Lipiecki i Kazimierz Kozek.
 4. Z chwilą wpisania Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, członkowie – założyciele zyskują status członków zwyczajnych.

§ 6.
[Członek zwyczajny]

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji części i/lub akcesoriów samochodowych lub reprezentuje instytucję naukowo-badawczą, albo jest właścicielem lub wspólnikiem członka wspierającego albo członkiem jego organów statutowych, prokurentem, pracownikiem lub osobą pracującą na jego rzecz,
  2. posiada rekomendację od jednego członka wspierającego, przy czym w tym samym czasie członkiem Stowarzyszenia nie może być więcej niż jeden członek zwyczajny z rekomendacji jednego członka wspierającego,
  3. daje rękojmię, że będzie współpracować w dążeniach do osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenia,
  4. przez co najmniej rok przed złożeniem deklaracji członkowskiej będzie aktywnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia, reprezentując członka wspierającego (nie dotyczy członków – założycieli),
  5. zobowiąże się do przestrzegania postanowień Statutu, w tym do płacenia składek,
  6. złoży deklarację członkowską (nie dotyczy członków – założycieli).
 2. O przyjęciu nowych członków zwyczajnych decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Przed podjęciem uchwały o przyjęciu członka zwyczajnego Zarząd informuje wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia o kandydacie. W ciągu 2 tygodni członkowie zwyczajni mają prawo do zgłoszenia sprzeciwu, który musi być rozpatrzony przez Zarząd.

§ 7.

Każdy członek zwyczajny dysponuje jednym głosem podczas głosowania na Walnym Zebraniu Członków.

§ 8.

 1. Członkowie zwyczajni mają następujące prawa:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  2. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia,
  4. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  5. zgłaszanie kandydatów do władz.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
  3. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. regularnego opłacania składek.
  5. dbałości o dobre imię Stowarzyszenia oraz wzrost jego roli i znaczenia.

§ 9.
[Członek wspierający]

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. spełnia definicję „polskiego producenta części i/lub akcesoriów samochodowych” określoną w § 4 ust. 3 Statutu, lub prowadzi działalność naukowo-badawczą,
  2. daje rękojmię, że będzie współpracować w dążeniach do osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenia,
  3. zobowiąże się do przestrzegania postanowień Statutu, w tym do płacenia składek,
  4. przedstawi rekomendacje od trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
  5. złoży deklarację członkowską,
  6. zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. O przyjęciu nowych członków wspierających decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Przed podjęciem uchwały o przyjęciu członka wspierającego Zarząd informuje wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia o kandydacie. W ciągu 2 tygodni członkowie zwyczajni mają prawo do zgłoszenia sprzeciwu, który musi być rozpatrzony przez Zarząd.
 4. Złożona deklaracja członkowska, która została potwierdzona przez Zarząd uchwałą o przyjęciu członka wspierającego, stanowi jednocześnie dokument przystąpienia do Klastra.

§ 10.

 1. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo do:
  1. uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia,
  3. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
 2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
  1. brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek,
  4. wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Stowarzyszenia,
  5. dbałości o dobre imię Stowarzyszenia oraz wzrost jego roli i znaczenia.
 3. Członkowie Wspierający będący Jednostką Sektora Finansów Publicznych mogą być zwolnieni przez Zarząd Stowarzyszenia z obowiązku opłacania składek członkowskich, w formie uchwały.

§ 11.
[Członek honorowy]

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia albo realizowanych przez nie celów.
 2. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, za zgodą danej osoby fizycznej.

§ 12.

 1. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo:
  1. uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia,
  3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  4. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.

§ 13.
[Ustanie członkostwa]

 1. Ustanie członkostwa następuje wskutek:
  1. dobrowolnego złożenia na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub nie wypełniania innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia, przez okres przekraczający trzy miesiące, mimo wcześniejszego pisemnego upomnienia listem poleconym,
   2. z powodu rażącego naruszenia Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. z powodu działania na szkodę interesów Stowarzyszenia,
   4. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, (nie dotyczy członków honorowych),
   5. z powodu zaprzestania spełniania kryteriów członkostwa określonych odpowiednio w par. 6 ust. 1 lit. a)-b) oraz w par. 9 ust. 1 lit. a),
  3. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, utraty obywatelstwa lub pełnej zdolności do czynności prawnych,
  4. śmierci członka będącego osobą fizyczną oraz likwidacji lub upadłości osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Od momentu podjęcia uchwały przez Zarząd do czasu podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków członkostwo ulega zawieszeniu, tzn. ulegają zawieszeniu wszystkie prawa i obowiązki członka za wyjątkiem obowiązku opłacania składek i innych zobowiązań pieniężnych, przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia oraz dbałości o dobre imię Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo ustaje w przypadkach określonych w ust. 1 lit. a, c, d powyżej z chwilą wystąpienia tych zdarzeń, a w przypadkach określonych w ust. 1 lit. b) – z chwilą bezskutecznego upływu terminu na wniesienie odwołania, o którym mowa w ustępie 2, lub – w przypadku wniesienia odwołania – z chwilą podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków o pozbawieniu członkostwa.

Rozdział IV
[Władze Stowarzyszenia]

§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej sprawują swoje obowiązki do dnia podjęcia uchwały o powołaniu odpowiednio nowego Zarządu (Komisji Rewizyjnej), chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

§ 16.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 17.
[Walne Zebranie Członków]

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni i mają oni głos stanowiący.
 3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 18.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, do dnia 30 czerwca.
 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest w szczególności rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy.
 3. Zawiadomienie o terminie i projekcie porządku zwyczajnego Walnego Zebrania Członków wysyłane jest na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania.

§ 19.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane przez Zarząd w każdym czasie, z ważnych powodów.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.
 4. Zawiadomienie o terminie i projekcie porządku nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wysyłane jest na co najmniej 14 dni przed jego planowanym terminem.

§ 20.

 1. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków Zarząd informuje na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze członków lub listem zwykłym na adres wskazany w rejestrze członków.
 2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo wglądu w swoje dane zawarte w rejestrze członków prowadzonym przez Zarząd oraz żądania ich aktualizacji. Członkowie są zobowiązani bez zbędnej zwłoki informować Zarząd o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania/siedziby oraz adresu e-mail.
 3. Jeżeli ze względu na brak kworum nie odbędzie się zwołane Walne Zebranie Członków, to Zarząd może zwołać w innym dniu Walne Zebranie Członków z tym samym porządkiem obrad, na którym nie będzie stosowany wymóg obecności co najmniej połowy członków. W drugim terminie uchwały mogą być przyjmowane bez względu na liczbę obecnych. Trybu tego nie stosuje się przy podejmowaniu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 21.

 1. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze Statutem.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i protokolanta.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian Statutu,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej (w całości lub poszczególnych członków),
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ustalania wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 10. wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi,
 11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 23.
[Zarząd]

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 24.

 1. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym Prezesa i jednego Wiceprezesa.
 2. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Stowarzyszenia, a w przypadku zobowiązań przekraczających 100.000 zł, Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Prezesa i Wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 6. Decyzje zapadają za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały w terminie i w sposób umożliwiający im zapoznanie się z treścią projektu.
 8. Funkcje pełnione przez członków Zarządu są sprawowane nieodpłatnie. W uzasadnionych przypadkach członkowie Zarządu mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów, poniesionych w związku z udziałem w pracach Zarządu.
 9. W przypadku konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych oraz osób, z którymi członek Zarządu jest powiązany osobiście, członek Zarządu wstrzymuje się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i fakt ten jest zaznaczany w protokole z posiedzenia Zarządu. Uchwała podejmowana jest wtedy zwykłą większością głosów pozostałych członków Zarządu.
 10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci, rezygnacji, zakończenia kadencji, ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, lub odwołania przez Walne Zebranie Członków.
 11. Jeżeli skład Zarządu został uszczuplony w czasie trwania kadencji na skutek śmierci, rezygnacji lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, Zarząd może powołać na pozostały okres kadencji nowego członka Zarządu. Ogólna liczba członków powołanych w tym trybie w tej samej kadencji nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.
 12. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą zostać odwołani tylko przez nadzwyczajne Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków,
 9. prowadzenie rejestru członków,
 10. zatrudnianie pracowników,
 11. podejmowanie decyzji o podjęciu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej,
 12. inne sprawy określone w Statucie.

§ 26.
[Komisja Rewizyjna]

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Dokonuje kontroli działalności Stowarzyszenia, z uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności i gospodarności. Pisemnie zgłasza Zarządowi zauważone nieprawidłowości.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.
 3. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Komisji spośród swych członków.
 4. Pierwsze w danej kadencji posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje się na wniosek jednego z członków Komisji. Kolejne posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji co najmniej raz w roku w wybranym przez siebie terminie, lecz przed zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków, o którym mowa w par. 18. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może zwołać także każdy członek Komisji Rewizyjnej.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
  1. pełniące funkcję członka Zarządu,
  2. pozostające w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
  3. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego.
 7. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku:
  1. zakończenia kadencji Komisji Rewizyjnej,
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. pisemnej rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej,
  4. odwołania przez Walne Zebranie Członków,
  5. śmierci członka Komisji Rewizyjnej.
   W takim przypadku stosuje się odpowiednio par. 24. ust. 11.
 8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu,
  4. składanie wniosków do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium dla Zarządu,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V
[Majątek Stowarzyszenia]

§ 27.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne i wszelkie inne prawa majątkowe.
 2. Dochodami Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. dochód z działalności gospodarczej,
  3. dochód z majątku Stowarzyszenia,
  4. subwencje, dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
  5. dochód z odsetek od lokat bankowych oraz z innych instrumentów finansowych,
  6. dochód z odpłatnej działalności statutowej,
  7. wpływy ze zbiórek publicznych,
  8. inne prawem dopuszczalne dochody.
 3. Składka członkowska jest płatna rocznie z góry do dnia 31 marca każdego roku, na konto bankowe Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia przyjęty w trakcie roku kalendarzowego opłaca składkę członkowską w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy pozostałych do końca roku, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęta została decyzja o przyjęciu. Składka członkowska jest bezzwrotna.
 4. Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych. Strata zostaje pokryta przez przychód z lat przyszłych.
 6. Stowarzyszenie może tworzyć fundusze:
  1. statutowe,
  2. zakładowe fundusze pracownicze i
  3. inne fundusze celowe tworzone w oparciu o przepisy prawa i zgodnie z zapisami Statutu.

§ 28.

 1. Rachunkowość prowadzi się według obowiązujących przepisów.
 2. Rok kalendarzowy jest rokiem sprawozdawczym.
 3. W terminie 90 dni od końca roku kalendarzowego, Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe i przedstawia je Komisji Rewizyjnej, która w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania sprawozdania może zgłosić Zarządowi uwagi do sprawozdania lub zażądać uzupełnienia sprawozdania.
 4. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek z majątku Stowarzyszenia lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osobom, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 29.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
[Zmiana Statutu]

§ 30.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział VII
[Rozwiązanie Stowarzyszenia]

§ 31.

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora, wskazuje termin rozpoczęcia likwidacji oraz określa przeznaczenie majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

 

(statut uchwalony na Zebraniu Założycielskim, w dn. 9.11.2016 r. w Sędziszowie Małopolskim)

Print Friendly, PDF & Email