Prywatność i bezpieczeństwo danych

Stowarzyszenie POLSKA GRUPA MOTORYZACYJNA z siedzibą w Sędziszowie Młp. przy ul. Fabrycznej 4, (zwane dalej PGM) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z internetu, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Stowarzyszenie POLSKA GRUPA MOTORYZACYJNA, ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Młp. NIP: 8181721143, REGON: 36661419300000, KRS: 0000664628, Sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: POLSKA GRUPA MOTORYZACYJNA, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, lub poprzez e-mail: daneosobowe@pgm.org.pl.
 1. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisemnie (za pomocą poczty tradycyjnej na adres: POLSKA GRUPA MOTORYZACYJNA, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa), lub poprzez e-mail (daneosobowe@pgm.org.pl).
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PGM polegają w szczególności na:
  • inicjowaniu działań, które przyczyniają się do rozwoju firm dla których pracują lub z którymi współpracują osoby, których dane osobowe są przetwarzane,
  • oferowaniu partnerom PGM informacji, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia obrotu gospodarczego i poprawy kondycji polskich firm z branży motoryzacyjnej, poprzez dostarczanie im informacji w szczególności nt. profilu i skali działania potencjalnych dostawców usług i towarów,
  • informowaniu osób, których dane osobowe są przetwarzane o inicjatywach i wydarzeniach branżowych, które mogą być dla nich interesujące z perspektywy prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub działalności firm dla których pracują lub z którymi współpracują,
  • prowadzeniu badań i analiz nt. polskiej branży motoryzacyjnej.

  Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. celów mieści się w zakresie działalności statutowej PGM, ujawnionej w Rejestrze KRS.

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji działań statutowych, a w szczególności kontaktowania partnerów PGM z wartościowymi partnerami biznesowymi z kraju i zagranicy.
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 11 poniżej.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są partnerzy PGM prowadzący działalność gospodarczą między innymi w obszarach:
  • działalności produkcyjnej,
  • działalności usługowej,
  • działalności doradczej,
  • działalności finansowej,
  • działalności ubezpieczeniowej,
  • działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej,
  • działalności sprzedażowej.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przez PGM przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów PGM, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: daneosobowe@pgm.org.pl, lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: POLSKA GRUPA MOTORYZACYJNA, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, z wywiadowni gospodarczych (np. Bisnode sp. z o.o.) lub ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym m.in. z internetu, z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – profilowaniu.
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 1. Aktualna polityka prywatności PGM znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.pgm.org.pl/prywatnosc-i-bezpieczenstwo-danych.
Print Friendly, PDF & Email