Dla mediów

Polska Grupa Motoryzacyjna

Aktualne informacje prasowe rozsyłane przez Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna

zawsze znajdziecie Państwo w serwisie prasowym

www.pgm.prowly.com

 

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje o Polskiej Grupie Motoryzacyjnej:

Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) – jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskich producentów części dla szeroko rozumianego przemysłu motoryzacyjnego oraz krajowych firm działających w branży automotive. Od innych organizacji motoryzacyjnych odróżnia nas to, że zrzeszamy wyłącznie firmy z polskim kapitałem oraz działamy na terenie całego kraju.

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego oraz podniesienie poziomu wiedzy polskiego społeczeństwa dotyczącej tych przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie i wspieranie wzajemnych powiązań przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców i odbiorców, przedsiębiorstw z innych powiązanych sektorów i branż oraz instytucji otoczenia gospodarczego z kraju i zagranicy,
 2. promowanie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych na rynkach krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności organizacja lub uczestnictwo w  wydarzeniach i imprezach branży motoryzacyjnej (targi, wystawy, konferencje, szkolenia, itp.),
 3. prowadzenie działalności naukowo-technicznej w dziedzinie motoryzacji i w dziedzinach pokrewnych, obejmującej podnoszenie kwalifikacji i popularyzację wiedzy, wymianę informacji, doświadczeń i idei, promowanie dobrych praktyk wśród członków Stowarzyszenia i wszystkich zainteresowanych przedmiotem jego działalności,
 4. współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji strategii i programów rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem branży motoryzacyjnej,
 5. wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego, w tym w szczególności wdrażania innowacyjnych technologii, m.in. poprzez wspieranie ich w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych,
 6. edukację ogółu społeczeństwa na temat korzyści wynikających z korzystania z części i akcesoriów motoryzacyjnych pochodzących od polskich producentów,
 7. działania promocyjne i edukacyjne mające na celu poprawę wizerunku polskich produktów motoryzacyjnych,
 8. działania promocyjne i edukacyjne służące budowaniu zaufania konsumentów do polskich marek,
 9. promowanie i upowszechnianie postaw patriotyzmu gospodarczego wśród klientów branży motoryzacyjnej,
 10. rozwijanie i upowszechnianie zasad etyki i godności przedsiębiorców,
 11. reprezentowanie interesów polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych i instytucji badawczych w kontaktach z krajowymi i zagranicznymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi,
 12. prowadzenie i wspieranie analiz i badań naukowych (w tym ekonomicznych i marketingowych), oraz wydawanie raportów nt. branży motoryzacyjnej,
 13. integrowanie środowiska polskich producentów z branży motoryzacyjnej, w szczególności poprzez organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej
Print Friendly, PDF & Email