Spotkanie MRPiT – zwalczanie barier na rynkach unijnych – branża motoryzacyjna

8 czerwca 2021 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne, Konferencje

Co zrobić, aby pogłębiać współpracę w ramach Unii Europejskiej? Dostępne (wybrane) instrumenty wsparcia przedsiębiorców, którzy napotykają na bariery na rynku UE przedstawiali w dniu dzisiejszym specjaliści podczas spotkania zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

SOLVIT
Każdy przedsiębiorca może zgłosić skargę poprzez bezpłatny system SOLVIT, który służy nieformalnemu rozwiązywaniu sporów transgranicznych z administracją innego państwa członkowskiego, powstałych w związku z nieprawidłowym stosowaniem prawa UE. Centrum SOLVIT Polska umiejscowione jest w Departamencie Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.
Więcej informacji można znaleźć tu: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/solvit

PETYCJA DO PE
Każdy przedsiębiorca, działając indywidualnie lub wspólnie z innymi przedsiębiorcami, może w dowolnym czasie skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/petition-eu_pl

SKARGA DO KE
Aby zakwestionować przepisy krajowe bądź ich brak lub jakąkolwiek praktykę stosowaną przez państwo UE, jeśli uznaje się je za sprzeczne z przepisami UE – można złożyć skargę do KE.
Aby to zrobić, najlepiej wypełnić standardowy formularz skargi dostępny na stronie KE:
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_pl

PCP
Punkt Kontaktowy ds. Produktów (PCP) udziela przedsiębiorcom informacji o obowiązujących przepisach dotyczących towarów. PCP jest również umiejscowiony w Departamencie Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.
Więcej informacji można znaleźć tu:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/punkt-kontaktowy-do-spraw-produktow

TRIS
Jeśli myślisz, że projekt przepisów technicznych – notyfikowany w ramach systemu TRIS – wpływa na swobodę przepływu towarów, możesz samodzielnie zgłosić uwagę/opinię w ramach trzymiesięcznego okresu zawieszenia (tzw. standstill). Możesz też powiadomić nas o zastrzeżeniach – w tym przypadku odpowiednio wcześnie – tak, aby możliwe było przekazanie przez Polskę szczegółowej opinii w ramach procedury notyfikacji technicznej.
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/notyfikacja-przepisow-technicznych
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/

Portal Twoja Europa

Portal Twoja Europa zawiera praktyczne informacje na temat praw przysługujących obywatelom i przedsiębiorstwom w Europie.
https://europa.eu/youreurope/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/advice/index_pl.htm

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zachęca również do przekazywania informacji bezpośrednio do Departamentu Spraw Europejskich – na adres:sekretariatdse@mrpit.gov.pl
Formularz powiadomienia o barierach, z którego możesz skorzystać znajdziesz również na stronie:
https://www.gov.pl/web/rozwojpraca-technologia/bariery

Print Friendly, PDF & Email