Prekonsultacje programu rządowego dla przemysłu energochłonnego – uwagi PGMu

2 czerwca 2023 Posted in Inne

Jako PGM zabiegamy o wprowadzenie zmian na rzecz polskich przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej. Ostatnio zabraliśmy głos w prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii prekonsultacjach projektu programu rządowego pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.

Treść naszego komunikatu:

Szanowni Państwo,

po zapoznaniu się z projektem programu rządowego pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” (dalej: „Program”), bardzo prosimy o objęcie nim także przedsiębiorców, których przychody pochodziły z działalności w podklasach PKD:

 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Kody te nie zostały uwzględnione w rządowym programie.

Sektor motoryzacyjny jest drugą co do wielkości gałęzią przemysłową w Polsce. Około 2,7 tys. małych, średnich i dużych przedsiębiorstw związanych z motoryzacją tworzy skomplikowaną sieć powiązań i zależności, składających się na tę ogromną branżę.

W wielu przypadkach działalność tych firm, zwłaszcza specjalizujących się w obróbce metalu i tworzyw sztucznych, jest bardzo energochłonna, zaś koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego często przekraczają 7% wartości ich produkcji. Wymienione wyżej kategorie działalności obejmują bardzo energochłonną produkcję wyrobów, opartą np. o technologię wtrysku, termiczne przetwarzanie tworzyw sztucznych, realizowaną w znacznym stopniu dla przemysłu motoryzacyjnego. Podobnie jest w przypadku popularnej w branży motoryzacyjnej technologii galwanizacji, która polega na zanurzeniu wyrobu w roztworze, a następnie przesłaniu przez niego prądu stałego, dzięki czemu nowa powłoka jest trwała i przylega do powierzchni przedmiotu.

 Dla przykładu – firma Zakład Wielobranżowy Galwanizernia Sp. z o.o. z Żagania (PKD 25.61.z) na przestrzeni ostatnich 3 lat zanotowała następujące poziomy udziału kosztów energii do sprzedaży netto:

2021 – 13,3%

2022 – 14,6%

2023(1Q) – 28,4%

 Tymczasem, zgodnie z zapisami projektu programu rządowego pod nazwą „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”:

(pkt. 2.)

O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.), który spełnia następujące kryteria:

(…)

2) poniósł koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w 2021 roku stanowiące łącznie nie mniej niż 3% jego wartości produkcji. Warunek ten może zostać spełniony również przez jedną lub wiele zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) .;

3) w ostatnim zamkniętym roku obrotowym prowadził przeważającą działalność, rozumianą jako osiągnięcie łącznie co najmniej 50% wartości produkcji sprzedanej, w jednej lub wielu podklasach PKD, zawierających się w sekcjach B lub C;

(…)”

 (pkt. 17.)

„Wnioskodawcy, który:

1) w ostatnim zamkniętym roku rozliczeniowym osiągnął łącznie co najmniej 50% wartości produkcji sprzedanej w jednej lub łącznie kilku podklasach PKD lub kodach PRODCOM, znajdujących się na liście w części XVII Programu,

(…)

– udziela się pomocy w maksymalnej kwocie 40% kosztów kwalifikowanych oraz 20 mln EUR (…)”

Tym samym wyklucza to możliwość ubiegania się o „Zwiększoną maksymalną kwotę pomocy” przez przedsiębiorstwa, które ewidentnie prowadzą bardzo energochłonną działalność. Zadziwiające wydaje się nam, że Program w swoich założeniach wskazuje, że próg znacznej energochłonności stanowi poziom 3% kosztów zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w całkowitej wartości produkcji, ale wyłącznie w enumeratywnie wymienionych klasach PKD, które nie obejmują przedsiębiorstw przekraczających przywołany powyżej próg energochłonności. To prowadzi te firmy do upadłości. Ich dotychczasowi klienci rezygnują ze współpracy z nimi i poszukują alternatywnych dostawców w krajach w których takie firmy uzyskują od swoich rządów wsparcie lub mają dostęp do tańszej energii.

Mając na uwadze powyższe argumenty, bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kody PKD 29.32.Z, 25.61.Z oraz 22.29.Z, które faktycznie kwalifikują do tego programu, a są powiązane z produkcją dla branży motoryzacyjnej i uwzględnienie ich w tym programie.

Polska Grupa Motoryzacyjna jest największym ogólnopolskim stowarzyszeniem, zrzeszającym wyłącznie polskich producentów części i komponentów motoryzacyjnych. Posiada status Krajowego Klastra Kluczowego przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii tylko najlepszym klastrom oraz europejski certyfikat doskonałości w zarządzaniu klastrem.

Z wyrazami szacunku,

Bartosz Mielecki

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email