Polityka przestrzegania przepisów prawa konkurencji

7 maja 2021 roku Zarząd PGM przyjął „Politykę przestrzegania prawa konkurencji w Stowarzyszeniu Polska Grupa Motoryzacyjna”.

Dokument został opracowany w celu zapewnienia przejrzystości działań Stowarzyszenia oraz jego członków w zakresie zgodności postepowania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ust. z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (ust. z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna przykłada bardzo dużą wagę do zagadnień dotyczących prawa ochrony konkurencji.

Zarówno Stowarzyszenie, jak i jego poszczególni członkowie, zobowiązani są do stosowania się do wszystkich przepisów dotyczących ochrony konkurencji oraz do zasad wolnej i uczciwej konkurencji.

Polityka uwzględnia doświadczenia ze stosowania dotychczas obowiązujących w Stowarzyszeniu rozwiązań oraz wewnętrznych zasad odnoszących się do przestrzegania przepisów antymonopolowych i ochrony konkurencji. Opracowanie Polityki miało na celu:

  • zebranie doświadczeń i zasad w usystematyzowanej formie,
  • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości wszystkich członków Stowarzyszenia w tym zakresie, a także
  • przedstawienie członkom organizacji praktycznych wskazówek postępowania, umożliwiających im identyfikację i zapobieganie ryzykom związanym z prawem antymonopolowym.

Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się postanowieniami Polityki, przy czym Polityka ma charakter wewnętrzny i informacyjny.

Polska Grupa Motoryzacyjna we współpracy z Kancelarią AXELO – Prawo i Podatki dla Biznesu, przygotowała dla członków organizacji webinaria, podczas których zostaną oni wprowadzeni w zagadnienia związane z wdrożonymi przez Zarząd regulacjami.

Print Friendly, PDF & Email