Polityka przestrzegania prawa konkurencji w Polskiej Grupie Motoryzacyjnej

28 maja 2021 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne, Partnerzy

Ochrona konkurencji jest ważnym narzędziem ochrony wolności gospodarczej. Mając to na uwadze, wspólnie z Kancelarią AXELO – Prawo i Podatki dla Biznesu organizujemy cykliczne szkolenia z „Polityki przestrzegania prawa konkurencji” dla pracowników firm zrzeszonych w Polskiej Grupie Motoryzacyjnej.

Podstawowym celem prawa konkurencji jest ochrona interesów przedsiębiorców i konsumentów tym ochrona konkurencji przed negatywnymi działaniami uczestników rynku, które to działania mogą zakłócać rozwój wolnej konkurencji i ograniczać możliwość swobodnego działania na wolnym rynku.

Przepisy prawa konkurencji zakazują podejmowania praktyk biznesowych, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji.

Potencjalne naruszenie przepisów prawa konkurencji może wiązać się także z sankcjami natury prawnej. Za świadome lub nieumyślne zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną wynoszącą nawet do 10% przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

W celu ustalenia, czy przedsiębiorcy dopuścili się naruszenia zakazu zawierania anty-konkurencyjnych porozumień, konieczne jest ustalenie przez Prezesa Urzędu, że doszło do:

 • zawarcia porozumienia,
 • celem lub skutkiem porozumienia było wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym,
 • porozumienia, które nie podlega włączeniom spod zakazu zawierania porozumień może wiązać się także z sankcjami natury prawnej.

Planując i realizując swoje działania biznesowe i statutowe, w tym różnego rodzaju projekty i współpracę, należy mieć przede wszystkim na uwadze, aby treść porozumienia pomiędzy uczestnikami danego przedsięwzięcia oraz jego realizacja nie prowadziła do eliminowania, ograniczenia lub naruszenia konkurencji poza oczywistymi konsekwencjami prawnymi. Członkowie powinni mieć też świadomość, że takie działania naruszają nie tylko prawo, ale też reputację i dobry wizerunek PGM oraz poszczególnych Członków Stowarzyszenia.

PGM ORAZ JEGO CZŁONKOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI:

 • znać i stosować się do obowiązujących przepisów prawa konkurencji,
 • powstrzymywać się od uczestniczenia w działaniach, które mogą być postrzegane jako ograniczające konkurencję,
 • konsultować ze swoim bezpośrednim przełożonym, prawnikiem bądź wyznaczonym przez PGM doradcą prawnym, zachowań lub działań, w przypadku wystąpienia wątpliwości, czy dane zachowanie stanowi naruszenie prawa konkurencji,
 • nie stosować praktyk niezgodnych z prawem, które mogą skutkować ograniczeniem lub wyeliminowaniem dozwolonej działalności konkurencyjnej,
 • zachować czujność i unikać sytuacji umożliwiających przekazanie poufnych informacji dotyczących PGM oraz jego członków, firmom konkurencyjnym,
 • przestrzegać tajemnicy przedsiębiorstwa PGM, jego członków i podmiotów trzecich, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • uzyskiwać informacje na temat współpracy z partnerami z prawnie dostępnych źródeł,
 • w sposób uczciwy i sprawiedliwy traktować wszystkich kontrahentów, partnerów i inne osoby z którymi mają kontakt na rynku,
 • współpracować z przedstawicielami organów publicznych prowadzących postępowania wyjaśniające.

PGM ORAZ JEGO CZŁONKOWIE NIE MOGĄ:

 • podejmować działań, których celem lub rzeczywistym skutkiem będzie ograniczenie konkurencji,
 • realizować działań, które będą nieść ryzyko zakwalifikowania ich jako czyny nieuczciwej konkurencji.

PGM oraz poszczególni Członkowie powinni w ramach swojej działalności zwracać szczególną uwagę na treść zawieranych porozumień, uzgodnień, planów oraz na faktycznie podejmowane czynności.

W KAŻDYM PRZYPADKU DZIAŁANIA PGM I JEGO CZŁONKÓW NIE MOGĄ DOTYCZYĆ:

 • uzgadniania cen towarów/usług,
 • ustalania warunków odnośnie parametrów innych niż cena (np. jakość, reklama),
 • dokonywania uzgodnień zmierzających do ograniczania i kontrolowania produkcji lub zbytu towarów oraz ograniczania postępu technicznego i inwestycji,
 • dokonywania uzgodnień o powstrzymaniu się stron od konkurowania między sobą,
 • dokonywania uzgodnień co do podziału rynku:
  • geograficznego,
  • asortymentowego,
  • podmiotowego,
 • wymieniania informacji mogących naruszać zakaz antykonkurencyjnych porozumień,
 • wymieniania informacji mogących prowadzić do ograniczenia konkurencji, w sytuacjach, w których pozwoli to przedsiębiorstwom na zdobycie wiedzy o strategiach rynkowych ich konkurentów,
 • podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI:

 • nie bierz udziału w żadnych formalnych lub nieformalnych uzgodnieniach, rozmowach, porozumieniach, których przedmiotem będzie jeden z w/w aspektów lub innych działań ograniczających lub mogących ograniczać swobodę konkurencji,
 • przed rozpoczęciem współpracy biznesowej, gdy masz wątpliwości co do zgodności planowanych działań z prawem, zawsze skonsultuj się z prawnikiem lub swoim bezpośrednim przełożonym,
 • przed każdym spotkaniem postaraj się zweryfikować zakres spraw, które mają być omawiane na spotkaniu i w razie potrzeby, skonsultuj się z prawnikiem w sprawie ich legalności spraw,
 • prowadząc rozmowy z konkurencją, zwracaj uwagę na przekazywane lub uzyskiwane informacje,
 • nie odmawiaj dostarczenia produktu kontrahentowi bez ekonomicznego uzasadnienia,
 • w przypadku zawierania umów na wyłączność z klientami lub dostawcami, skonsultuj się z prawnikiem,
 • zapewnij, że osoby działające w twoim imieniu, w tym dyrektorzy, kadra kierownicza i personel byli świadomi i przestrzegali przepisów prawa konkurencji oraz wytycznych Polityki,
 • w sytuacji, gdy przypadkowo otrzymasz informacje wrażliwe związane z konkurencją zawsze skonsultuj się z prawnikiem lub swoim bezpośrednim przełożonym,

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

W przypadku naruszeń lub podejrzeń naruszeń Polityki lub prawa konkurencji każdy pracownik Stowarzyszenia lub Członka Stowarzyszenia, w tym ich dyrektorzy i kadra kierownicza powinni zgłosić daną sytuację przez dowolny z dostępnych kanałów informacyjnych Stowarzyszenia:

Print Friendly, PDF & Email