PGM w Zespole ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego przy Ministrze Rozwoju

Polska Grupa Motoryzacyjna została zaproszona przez Ministerstwo Rozwoju do nowopowołanego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

Zespół został powołany przez Ministra Rozwoju i Finansów zarządzeniem z dnia 22 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 29 listopada 2016 r. poz. 21) i jest organem doradczym Ministra. Członkami zespołu są przedstawiciele wielu resortów, zaś z głosem doradczym mogą w nim być także przedstawiciele zaproszonych organizacji branżowych.

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu odbyło się w Ministerstwie Rozwoju 2 lutego 2017 r. Polską Grupę Motoryzacyjną reprezentował jej prezes – Adam Sikorski.

Podczas spotkania zaprezentowano harmonogram prac Zespołu oraz stan przemysłu i rynku motoryzacyjnego na koniec 2016 r.

Każdy z uczestników spotkania przedstawił swoje propozycje dotyczące branży motoryzacyjnej, które w jego ocenie powinny być przedmiotem prac Zespołu. PGM zwróciła uwagę na:

  1. potrzebę rozszerzenia Programu INNOMOTO o narzędzia stymulujące fazę poprodukcyjną łańcucha produkcji (sprzedaż, logistyka i marketing)
    Jest to druga faza (obok fazy przedprodukcyjnej, czyli projektowania, badań i rozwoju), która generuje największą wartość dodaną w gospodarce. To właśnie w tym obszarze polscy producenci z branży motoryzacyjnej mogą najlepiej się rozwijać, generując w ten sposób swoje zaplecze finansowe i rynki zbytu. Działania te umożliwią im podejmowanie projektów B+R, czyli takich, które otrzymują wsparcie w ramach programu INNOMOTO w jego obecnym kształcie.
  1. potrzebę lepszego wykorzystania krajowego potencjału zakupowego dla części motoryzacyjnych
    Chodzi o stworzenie w kraju dobrej atmosfery, sprzyjającej wspieraniu rodzimej przedsiębiorczości, co przy rosnącej świadomości i rozsądku gospodarczym polskiego społeczeństwa pozwoli lepiej wykorzystać potencjał, jaki drzemie na polskim rynku. Obecnie bowiem instytucje publiczne, dokonujące zamówień publicznych na dostarczenie części zamiennych do użytkowanych dyspozycji pojazdów, dość powszechnie stosują rekomendacje producentów pojazdów odnośnie pochodzenia części zamiennych. Wybierają zatem markowe, ale drogie komponenty, nie dopuszczając do udziału w przetargach producentów tzw. części równoważnych.
  1. potrzebę wprowadzenia homologacji krajowej / certyfikacji dla przedmiotów wyposażenia i części nieobjętych homologacją typu A, mogących stwarzać zagrożenie dla właściwego funkcjonowania układów, które są istotne dla bezpieczeństwa pojazdu lub oddziaływania na środowisko, w celu uregulowania rynku zalewanego częściami pojazdów o niesprawdzonej jakości.

Podczas spotkania zapowiedziano utworzenie kilku tematycznych grup roboczych. PGM jest najbardziej zainteresowana grupami „Lepsze wykorzystanie potencjału polskich producentów części samochodowych” oraz „Certyfikacja części samochodowych i bezpieczeństwo”.

Print Friendly, PDF & Email