Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, ul. Fabrycznej 4, 39-120 Sędziszów Małopolski, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000664628, NIP: 8181721143 (dalej PGM).
2. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wskazanym każdorazowo w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO));
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGM polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
3. Dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym na rzecz PGM usługi niezbędne do realizacji celu w jakim dane są przetwarzane, takie jak usługi reklamowe, marketingowe, usługi prawne, ubezpieczeniowe;
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu PGM;
b) do momentu wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Posiadasz prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do PGM.
6. Posiadasz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu wskazanego każdorazowo w treści zgody. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PGM jest brak możliwości realizacji celu wskazanego każdorazowo w treści zgody.

Print Friendly, PDF & Email