Klauzula informacyjna (wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 RODO) dla uczestników cyklu szkoleń: Akademia Liderów PGM & GK2 ZIELONA JAKOŚĆ

[checkbox] b) w celu przesyłania newslwettera i informacji przyszłych wydarzeniach organizowanych przez Polską Grupę Motoryzacyjną oraz oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna (wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 RODO):
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna (ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Małopolski, tel. +48 507 285 398, e-mail daneosobowe@pgm.org.pl).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Inspektor Ochrony Danych (IOD) Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna, ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Małopolski, daneosobowe@pgm.org.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w w/w celu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez kontakt z IOD, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie realizowane przed wycofaniem zgody w tym na treść już utrwalonego nagrania i odnosi skutek jedynie w przypadku ewentualnego dalszego udostępniania nagrania.
5. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w cyklu szkoleń.
6. W/w Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
• dane podane na podstawie podpunktu „a” Zgody do czasu zakończenia cyklu szkoleń lub do czasu wycofania zgody.
• dane podane na podstawie podpunktu „b” Zgody bezterminowo lub do czasu wycofania zgody.
7. Pani/Pana dane będą udostępnione firmie szkoleniowej prowadzącej cykl szkoleń.
8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Administrator informuje, że w celu ochrony danych osobowych zostały zastosowane odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, chroniące przed udostępnieniem danych osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Print Friendly, PDF & Email