PGM zostaje członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

6 marca 2020 Posted in Aktualności

Mamy przyjemność poinformować, że Polska Grupa Motoryzacyjna została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Celem Rady Przedsiębiorców jest wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP, diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika, opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.

Zadania Rzecznika MŚP to przede wszystkim:
– opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej;
– pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
– współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;
– działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

W ramach Rady funkcjonują poniższe Zespoły Robocze w których Polska Grupa Motoryzacyjna może zasiadać:

1. Zespół Roboczy ds. Kształcenia Zawodowego
2. Zespół Roboczy ds. Abolicji ZUS
3. Zespół Roboczy ds. Handlu
4. Zespół Roboczy ds. Transportu
5. Zespół Roboczy ds. Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
6. Zespół Roboczy ds. Outsourcingu Pracowniczego
7. Zespół Roboczy ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami
8. Zespół Roboczy ds. Konkurencji
9. Zespół Roboczy ds. Zamówień Publicznych
10. Zespół Roboczy ds. Podatków i danin quasi-podatkowych
11. Zespół Roboczy ds. Paliw
12. Zespół Roboczy ds. Telekomunikacji
13. Zespół Roboczy ds. Upadłości i Restrukturyzacji
14. Zespół Roboczy ds. Geodezji i Budownictwa
15. Zespół Roboczy ds. Taxi
16. Zespół Roboczy ds. Rzemiosła
17. Zespół Roboczy ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców
18. Zespół Roboczy ds. Opłat za korzystanie z praw autorskich oraz wynagrodzeń nadawców programów audiowizualnych
19. Zespół Roboczy ds. Ochrony Danych Osobowych
20. Zespół Roboczy ds. Ubezpieczeń Społecznych
21. Zespół Roboczy ds. e-dokumentów składanych przez przedsiębiorców
22. Zespół Roboczy ds. Kontroli trzeźwości w miejscu pracy
23. Zespół roboczy ds. Branży Saperskiej
24. Zespół ds. Branży Farmaceutycznej
25. Zespół ds. Branży Motoryzacyjnej
26. Zespół ds. Turystyki i Rekreacji
27. Zespół Roboczy ds. Klimatu i Energii

Print Friendly, PDF & Email